Regeling voor versnelling verwijdering asbestdaken in Drenthe

20 november 2017

20 november 2017

Provincie Drenthe wil de sanering van asbestdaken versnellen en heeft hiervoor de ‘Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe’ vastgesteld. De regeling is een subsidie in de vorm van een lening met lage rente. Particulieren, MKB- en agrarische bedrijven, verenigingen en stichtingen die eigenaar zijn van een asbestdak, kunnen vanaf 15 november 2017 een beroep doen op deze regeling voor het saneren en vervangen van het dak.

Versnelling aanpak asbestverwijdering daken

In april 2017 hebben Provinciale Staten aangegeven de aanpak voor sanering van asbestdaken te willen versnellen. Hiervoor hebben zij vanuit de Investeringsagenda een bedrag van 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Drenthe is de eerste provincie met een regeling die specifiek gericht is op de verwijdering van asbestdaken. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Met de regeling die nu is vastgesteld, willen we als provincie eigenaren stimuleren om op korte termijn asbestdaken te saneren. Naar schatting ligt er in Drenthe tussen de vijf en zeven miljoen vierkante meter aan asbestdaken. Door ouderdom zijn asbestdaken steeds meer onderhevig aan verwering vanwege weersomstandigheden. Hierdoor komen steeds meer asbestvezels in het milieu terecht en dit is niet wenselijk. Bovendien geldt vanaf 2024 een wettelijk verbod op alle aan de buitenlucht blootgestelde asbestdaken en daar anticiperen we nu al op.”

Meer informatie en aanvragen

Meer informatie over de saneringslening, voorwaarden en aanvragen is vanaf 15 november 2017 te vinden op www.snn.eu/asbestregeling-drenthe. Eigenaren van een asbestdak kunnen vanaf die datum online een aanvraag voor een lening indienen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) treedt op als fondsbeheerder en kredietbeoordelaar en draagt zorg voor uitbetaling van de lening. De uitvoeringsregeling wordt vanaf 15 november 2017 opengesteld en loopt tot 1 januari 2020.

Bedrijven